Personal Data Protection Law

Personal Data Protection Law (KVKK)

Clarification Text

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ / TEDARİKÇİ / İŞ ORTAKLARI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Amon Kimya ve Makine San.Tic.Ltd.Şti. (“AMON KİMYA” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.amonkimya.com.tr/ internet adresinde yer alan Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket'in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, tarafımızca / tarafımıza sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak / faydalanmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimizce/ Şirketimize sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

 • Müşteri /Tedarikçi / İş Ortağı talep ve şikâyetlerinin takibi ve yönetimi,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış/satın alma süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimize /Şirketimizce sunulan hizmetlerden yararlanılması kapsamında fiziki ortamda yüz yüze ve elektronik ortamda internet sitesi, e-posta ve diğer dijital kanallardan bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili olma ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak Şirketimiz tarafından toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.amonkimya.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formunu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.